Board logo

标题: 荣誉展示 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-4-4 00:16     标题: 荣誉展示

10040407332ad671b427c2e06d.jpg
2014-3-24 10:51


8 x! ]) w) Z1 Y                                 原国防部长张爱萍将军为学校题词 6 W7 X  z- I3 m2 ~1 |) K) f

) r. B! _6 g# Q' G5 j                                    

100404073396f893fd120a179d.jpg
2014-3-24 10:51


4 H7 x, u: V$ p0 h+ B& \                                 原中组部部长宋任穷上将为学校题词  5 @; ^. C' {3 v8 Z% W/ C, ~/ G
                          
3 P4 I, o1 a; E  B( C0 m

100404073872d0f77bc4347d01.jpg
2014-3-24 10:52


, }$ Z- l0 C4 r& n2 z                                         航天英雄杨利伟为学校题词' u2 n8 }5 ?, {: |) \7 F, S
- n) G9 J* O8 H3 S* ^; P
: K) v, ?2 k8 {7 w2 g
                                 

10040407388cc62ed9e811f270.jpg
2014-3-24 10:53


0 |) i2 d( c& v                                  原四川省省委书记张学忠为学校题写校名
6 P1 O: y6 I: o7 R3 \  ]
+ h( J& ~8 g) s5 F

1105261718c35af4dd27845f5d.jpg
2014-3-24 10:57

5 T# r, }5 t- j% K, b2 a3 a) i
著名航天专家、国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士孙家栋题词, V* y/ P3 Z( O/ B. l& ]" M

- x5 Z6 p" [  }3 {( c. P               

1105261727f024a0998fb62abd.jpg
2014-3-24 10:57


7 p, I# t( ?" Z  a) s. i著名航天专家、原国家航天管理局局长、中国工程院院士栾恩杰题词: q/ y+ o( _8 k

$ p% R3 P7 D) i4 _9 W8 f# P1 Y" Q

1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg
2014-3-24 10:57


3 V/ `1 Q( w! }' X, n1 b著名航天专家、中国航天科技集团高级顾问、中国工程院院士王礼恒题词
+ c0 x( k6 o0 N6 a" p- \( x& W" g( t! q6 X9 D# ^2 q! u4 g

1105261727b33609175049cd0c.jpg
2014-3-24 10:57

+ S# d9 l" q7 ~& [# X' l, z
著名航天专家、火箭系统控制专家、中国科学院院士梁思礼题词
9 B7 Z) j1 q) U- V: {4 _4 P! p% }& W1 F6 ?# b
                                 

1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg
2014-3-24 10:57

3 J) h4 |& K( ]3 d+ w' a) }& H
中国工程院院士,雷达及电子技术专家,现任中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司科技委顾问张履谦题词。
& l6 D* T3 x3 K( q5 T  ]6 O3 h7 b1 n3 Q+ t

1105261727aad0cd890e38830c.jpg
2014-3-24 10:57

( J3 e! _" M6 w9 C; r
陀螺、惯性导航及自动控制专家,中国航天科技集团公司科技委顾问,中国航天科工集团公司科技委顾问,我国自动化科学技术开拓者之一。中国科学院院士,中国工程院院士,国际宇航科学院院士陆元九题词。# @2 D! T7 x" e& R. T
' R  c1 y, i- x% B/ ~
调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg
2014-3-24 11:22
  {4 @# E" g% `' ], W
调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg
2014-3-24 11:22

9 n! s! p9 |7 z# q3 L
调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg
2014-3-24 11:22
: j6 M7 h# v2 }7 P7 ?+ j
调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg
2014-3-24 11:22

% ]$ ^! N. b( B. c: _/ i, |
调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg
2014-3-24 11:22

: ?, C$ Z: p$ `+ g* B5 r9 ]
调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg
2014-3-24 11:22


图片附件: 10040407332ad671b427c2e06d.jpg (2014-3-24 10:51, 12.51 KB) / 下载次数 7278
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=23&k=e331b3c810b034aaec6d64f3ef601999&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 100404073396f893fd120a179d.jpg (2014-3-24 10:51, 10.81 KB) / 下载次数 6941
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=24&k=a476391227dbb1077ec6d0a83f796407&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 100404073872d0f77bc4347d01.jpg (2014-3-24 10:52, 86.28 KB) / 下载次数 6973
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=25&k=8d243cc7abf0b73c4f4b3a6fac0de7ab&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 10040407388cc62ed9e811f270.jpg (2014-3-24 10:53, 9.15 KB) / 下载次数 6886
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=26&k=5aede0425fd81e600ee18fd70d925288&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261718c35af4dd27845f5d.jpg (2014-3-24 10:57, 25.59 KB) / 下载次数 6975
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=27&k=79956e8b452a8ae1bc5ced5fca74d17b&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg (2014-3-24 10:57, 32.95 KB) / 下载次数 7110
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=28&k=f58d50acbf005b4ef5240288f333f063&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261727aad0cd890e38830c.jpg (2014-3-24 10:57, 29.38 KB) / 下载次数 6991
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=29&k=9f0eab5da6f1eca8b54b9ba627a2e21b&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261727b33609175049cd0c.jpg (2014-3-24 10:57, 17.96 KB) / 下载次数 6929
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=30&k=18950f77449158b28ca18b49815e3eba&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261727f024a0998fb62abd.jpg (2014-3-24 10:57, 27.39 KB) / 下载次数 7027
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=31&k=daed5dfc32624c198272709ab799484e&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg (2014-3-24 10:57, 18.9 KB) / 下载次数 7054
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=32&k=110da2ef4ef1675b18b5765ccad3d86d&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg (2014-3-24 11:22, 5.78 KB) / 下载次数 6878
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=45&k=e972abb2d05bf3654d3948f602b3d64b&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg (2014-3-24 11:22, 4.73 KB) / 下载次数 6864
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=46&k=22ae2b11aa0026bef5a3614d35acd2d5&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg (2014-3-24 11:22, 5.76 KB) / 下载次数 50930
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=47&k=551def1cd7f36af3092c4f67ac3ef9a0&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.86 KB) / 下载次数 6898
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=48&k=14c11ff5154b8cebcb2c086b1f21c9f6&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg (2014-3-24 11:22, 4.53 KB) / 下载次数 7002
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=49&k=4f1b73dba5728c09cebcef34044dccd2&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg (2014-3-24 11:22, 5.2 KB) / 下载次数 7026
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=50&k=ee1ba8d38d41eb2cc698652d9ff891b2&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg (2014-3-24 11:22, 5.33 KB) / 下载次数 6903
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=51&k=1a5644eeb3ac391e424bbe576f1e6322&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg (2014-3-24 11:22, 4.41 KB) / 下载次数 6877
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=52&k=856a359d17b7b483a35270793a068a1d&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg (2014-3-24 11:22, 4.45 KB) / 下载次数 6869
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=53&k=624d9717a5e27c7aaec93594961f18ba&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.99 KB) / 下载次数 6851
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=54&k=e2c94d535a66066a8f4dac92b196306b&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg (2014-3-24 11:22, 4.34 KB) / 下载次数 6919
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=55&k=5364159e4913c84fd31f935d94be893a&t=1511259304&sid=ulszOo图片附件: 调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg (2014-3-24 11:22, 5.31 KB) / 下载次数 6874
http://www.scavc.com/attachment.php?aid=56&k=91165f11b065c9ca9b384ce1ce9791a2&t=1511259304&sid=ulszOo


欢迎光临 首页 (http://www.scavc.com/) Powered by Discuz! 7.2